Regulamin

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Olimpiada interdyscyplinarna pod nazwą OLIMPIADA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI zwana dalej ,,Olimpiadą”’ organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Olimpiada organizowana jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, 1668, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwał Senatów poszczególnych uczelni współorganizujących Olimpiadę, a także na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Organizatorem Olimpiady a uczelniami uwzględniającymi jej wyniki w procesie rekrutacji.
 3. Olimpiada finansowana jest ze środków własnych uczelni będących współorganizatorami Olimpiady oraz od pozyskanych sponsorów.
 4. Celem Olimpiady jest:
  1. popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, a więc wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
  2. promocja umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych,
  3. szerzenie postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka,
  4. popularyzacja dorobku polskiego w zakresie obronności i bezpieczeństwa,
  5. promocja wśród młodzieży zasad:
   • życie i zdrowie człowieka są bezcenną wartością, a pomoc drugiemu człowiekowi nadrzędnym obowiązkiem jednostki ludzkiej,
   • utrzymanie pokoju na świecie jest obowiązkiem każdego człowieka,
   • gwarancją bezpieczeństwa są współpraca i jednoczenie się państw w bloki gospodarcze i militarne oraz wzajemne zrozumienie i tolerancja między narodami,
  6. promocja edukacji obywatelskiej, świadomego odbioru i współuczestnictwa
   w życiu społecznym,
  7. promocja zasad współdziałania w sprawach publicznych,
  8. popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  9. promocja działań mających na celu przygotowanie do działania ratowniczego,
  10. doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących sytuacji w Polsce i na świecie na podstawie posiadanych informacji.

 

ROZDZIAŁ I: OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR

§ 1
Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Warszawski, zaś współorganizatorami na mocy zawartych porozumień są szkoły wyższe wymienione w § 2 ust. 13, przy których powołane są Komitety Okręgowe.
  Dane adresowe Organizatora:
  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
  Gmach Audytoryjny
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  tel.: 22 55 20 218
  wnpism@uw.edu.pl
 2. Zadaniem Organizatora jest:
  1. powołanie Komitetu Głównego Olimpiady
  2. zapewnienie Komitetowi odpowiednich warunków pracy
  3. zawieranie umów ze współorganizatorami (uczelniami, przy których powoływane są Komitety Okręgowe), partnerami oraz sponsorami Olimpiady. W każdej edycji Olimpiady, na podstawie zawieranych umów, mogą być pozyskiwani patroni medialni oraz sponsorzy.
 3. Organizator ma prawo:
  1. podejmować wszelkie czynności związane z egzekwowaniem umów zawartych pomiędzy Organizatorem a innymi podmiotami współpracującymi przy organizacji Olimpiady
  2. dokonywać zmian w składzie Komitetu Głównego Olimpiady.
 4. Organizator ma obowiązek podjąć wszelkie czynności wyjaśniające w przypadku zarzutów dotyczących pracy Komitetu Głównego, płynących ze strony podmiotów, z którymi zawarte zostały umowy, dotyczące współpracy przy organizacji Olimpiady.

§ 2
Struktura organizacyjna Olimpiady

 1. W skład struktur Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wchodzi Komitet Główny, 16 Komitetów Okręgowych oraz Rada Olimpiady. W skład Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych wchodzą nauczyciele akademiccy, doświadczeni nauczyciele, przedstawiciele mediów.
 2. Komitet Główny sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad całością prac związanych z organizacją Olimpiady.
 3. Komitet Główny jest powoływany i odwoływany przez organizatora. W skład Komitetu Głównego wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Kierownik Organizacyjny, Sekretarz Komitetu Głównego oraz członkowie Komitetu, którzy reprezentują uczelnie będące współorganizatorami Olimpiady. Posiedzenia Komitetu Głównego, zwoływane przez Przewodniczącego, odbywają się przynajmniej trzy razy w roku, a decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Przewodniczący powołuje do prac organizacyjnych, finansowych i merytorycznych współpracowników pełniących różne funkcje, w tym zespół specjalistów opracowujący zadania testowe na II i III etap Olimpiady oraz pytania na część ustną III etapu.
 5. Do obowiązków Komitetu Głównego należy:
  1. przygotowanie tematów na I etap eliminacji, testów na II i III etap oraz pytań
   na część ustną III etapu,
  2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przebiegiem kolejnych etapów eliminacji,
  3. nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych,
  4. prowadzenie współpracy ze sponsorami Olimpiady (promocja Olimpiady),
  5. koordynacja pracy Komitetów Okręgowych,
  6. prowadzenie strony www Olimpiady,
  7. organizacja zawodów centralnych,
  8. organizacja nagród rzeczowych na etap centralny,
  9. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu III etapu Olimpiady: prace testowe uczestników, protokół z przebiegu części ustnej, rejestr wydawanych zaświadczeń oraz dokumentację związaną z odwołaniami.
 6. Komitet Główny ma prawo do:
  1. weryfikacji wyników eliminacji II etapu, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych prawo zmiany
  2. decyzji Komitetu Okręgowego w zakresie wystawionych ocen,
   wykluczenia uczestników z udziału w Olimpiadzie w razie złamania regulaminu Olimpiady.
 7. Radę Olimpiady tworzą pracownicy naukowi z uczelni będących współorganizatorami Olimpiady. Członków Rady delegują władze tych uczelni. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady.
 8. Do zadań Rady Olimpiady należy:
  1. konsultowanie zmian w Regulaminie Olimpiady,
  2. konsultowanie programu stałego i programu zmiennego Olimpiady.
 9. Komitety Okręgowe powoływane są przez kierujących odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi uczelni, przy których Komitety mają swoje siedziby (dyrektorów instytutów lub dziekanów wydziałów). W skład Komitetów Okręgowych wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Komitetu Okręgowego, dwóch członków Komitetu Okręgowego.
 10. Posiedzenia Komitetu Okręgowego są zwoływane przez Przewodniczącego i odbywają się przynajmniej raz w roku w czasie trwania eliminacji okręgowych. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 11. Przewodniczący Komitetów Okręgowych powołują do współpracy osoby, które współtworzą komisje sprawdzające prace w I etapie oraz nadzorujące przebieg II etapu Olimpiady.
 12. Do zadań Komitetu Okręgowego należy:
  1. nadzór organizacyjny i merytoryczny nad eliminacjami I stopnia (w tym ocena pisemnych prac),
   organizacja eliminacji II stopnia (okręgowych),
  2. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zawodów I i II etapu: dla I etapu są to prace uczestników i karty oceny prac, protokół z posiedzenia Komitetu Okręgowego zatwierdzającego wyniki I etapu, dokumentację związaną z odwołaniami, dla II etapu są to prace testowe uczestników, protokół z posiedzenia Komitetu Okręgowego zatwierdzającego wyniki II etapu, dokumentację związaną z odwołaniami.
  3. promocja Olimpiady w regionie,
  4. prowadzenie strony internetowej Komitetu Okręgowego,
  5. organizacja nagród rzeczowych na etap okręgowy,
  6. opieka nad uczniami – reprezentantami okręgu na etap centralny,
  7. udział przedstawicieli Komitetów Okręgowych w zebraniach organizacyjnych organizowanych przez
  8. Komitet Główny.
 13. Komitety Okręgowe powołane są na następujących uczelniach:
  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (województwo lubelskie),
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (województwo wielkopolskie),
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (województwo pomorskie),
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (województwo małopolskie),
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (województwo świętokrzyskie),
  • Uniwersytet Łódzki (województwo łódzkie),
  • Uniwersytet Rzeszowski (województwo podkarpackie),
  • Uniwersytet Szczeciński (województwo zachodniopomorskie),
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (województwo śląskie),
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie),
  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży (województwo podlaskie),
  • Uniwersytet Wrocławski (województwo dolnośląskie),
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (województwo mazowieckie),
  • Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu (województwo kujawsko-pomorskie),
  • Uniwersytet Zielonogórski (województwo lubuskie).

 

ROZDZIAŁ II: ORGANIZACJA OLIMPIADY

§ 3
Uczestnicy Olimpiady

 1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, w tym oddziałów ponadgimnazjalnych, które mają swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Olimpiadzie uczestnik powinien zarejestrować się drogą elektroniczną, tj. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Olimpiady w terminie wskazanym przez Organizatora Olimpiady.
 3. Uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do:
  1. przestrzegania regulaminu i terminarza Olimpiady,
  2. realizacji zadań zgodnie z ich założeniami.
 4. Uczestnicy Olimpiady mają prawo do:
  1. dobrowolnego udziału w Olimpiadzie, na równych zasadach przewidzianych dla wszystkich uczestników,
  2. informacji o organizacji, terminach przeprowadzenia eliminacji oraz warunkach udziału w Olimpiadzie,
  3. informacji o zakresie tematycznym Olimpiady,
  4. informacji o wynikach na poszczególnych etapach Olimpiady,
  5. wglądu do oceny własnych prac olimpijskich,
  6. składania odwołań od decyzji jury konkursowego według określonych procedur.
 5. Liczba uczestników Olimpiady na etapie szkolnym (I etapie) nie jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników Olimpiady na etapie okręgowym wynosi 100 osób w każdym okręgu, spośród których wyłanianych jest 10 najlepszych uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

§ 4
Organizacja zawodów

 1. Tematyka Olimpiady obejmuje treści programowe dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa oraz utrzymania porządku publicznego, ujęte w podstawie programowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Rozporządzenie MEN z dn. 27.08.2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2012, poz. 977) oraz podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, Dz.U. z 2018, poz. 467), zwłaszcza w zakresie przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia, realizowanych na poziomie rozszerzonym (załącznik nr 1). Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w zadaniach olimpijskich także treści wykraczających poza poziom rozszerzony wyżej cytowanej podstawy programowej. Szczegółowy zakres wiedzy obowiązujący uczestników Olimpiady, także wykaz literatury ogłaszane będą na stronie internetowej Olimpiady i mogą być modyfikowane w każdej kolejnej edycji. Literatura wskazana w załączniku nr 1 dotyczy II i III etapu Olimpiady. W I etapie uczestnicy korzystać mogą z dowolnych pozycji bibliograficznych, a także dzielić się własnymi doświadczeniami. W każdej edycji ogłoszony będzie inny temat wiodący Olimpiady i opracowany program zmienny. Tego zakresu dotyczyć będą tematy w I etapie oraz znaczna część zadań w II i III etapie Olimpiady.
 2. Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim.
 3. Pierwszy – szkolny etap – polega na wykonaniu przez uczniów pracy na jeden z podanych przez Organizatora Olimpiady na stronie internetowej tematów i przesłaniu jej w odpowiednim terminie do właściwego Komitetu Okręgowego.
 4. Prace wykonywane mogą być jedynie indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.
 5. Prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków bez spacji, tekst standaryzowany), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio (maksymalnie 10 minut), fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy wysłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego: prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej.
 6. Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3 lub załącznik nr 3a w przypadku uczestników pełnoletnich), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 5).
 7. Wyniki drugiego etapu Olimpiady ogłasza się uczestnikom w dniu eliminacji i umieszcza na stronie internetowej Komitetu Okręgowego. Uczestnicy mają prawo wglądu do ocenionych prac.
 8. Jury oceniać będzie poprawność merytoryczną nadesłanych prac, a także ich oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane są zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy (załącznik nr 6).
 9. Do drugiego etapu Olimpiady w każdym okręgu zakwalifikowanych zostaje maksymalnie 100 uczestników, których prace ocenione zostaną najwyżej. Wyniki pierwszego etapu umieszczane są na stronie internetowej każdego Komitetu Okręgowego w dniu określonym w harmonogramie danej edycji Olimpiady.
 10. Drugi – okręgowy etap – odbywa się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
 11. Do zawodów centralnych zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników Olimpiady z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w 6 ust. 2 i 3, liczba reprezentantów danego okręgu w zawodach centralnych może ulec zwiększeniu.
 12. W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania testu. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania począwszy od pierwszego.
 13. Uczestnicy biorący udział w eliminacjach okręgowych oraz ich opiekunowie otrzymują na czas eliminacji okręgowych wyżywienie w postaci lunchu i napoju.Uczestnikom biorącym udział w zawodach centralnych Organizator Olimpiady zapewnia na czas tych eliminacji zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży.
 14. Komitety Okręgowe przesyłają protokół z eliminacji okręgowych do Komitetu Głównego w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia eliminacji okręgowych.
 15. Trzeci – centralny etap – odbywa się w Warszawie i jest dwuczęściowy.
 16. W pierwszej części III etapu uczestnicy rozwiązują test z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut.
 17. W przypadku gdy kilku uczestników uzyska jednakową liczbę punktów, o zajętej lokacie decyduje liczba punktów zdobyta podczas zawodów okręgowych, a w przypadku jednakowej liczby zdobytych na tym etapie decyduje liczba punktów zdobytych za najtrudniejsze pytania etapu centralnego. Jako najtrudniejsze uznaje się kolejne pytania testu począwszy od pierwszego. Uczestnicy pierwszej części etapu centralnego mają prawo wglądu do ocenionych prac.
 18. Do drugiej, ustnej części etapu przechodzi 12 uczestników Olimpiady, którzy uzyskają najwięcej punktów w pierwszej, testowej części etapu III. Druga część etapu rozgrywana jest dnia następnego po ogłoszeniu listy laureatów, przy udziale publiczności.
 19. W przypadku rezygnacji z tej części eliminacji przez któregoś z zakwalifikowanych uczestników, zawodnik ten uzyskuje miejsce ostatnie (12) na liście rankingowej. W przypadku rezygnacji większej liczby uczestników o zajętej pozycji decyduje liczba punktów uzyskanych w części pisemnej III etapu.
 20. O miejscu pierwszych dwunastu osób na liście rankingowej rozstrzyga wynik części ustnej. W przypadku uzyskania przez zawodników biorących udział w części ustnej jednakowej liczby punktów o zajętej pozycji decyduje wynik części pisemnej, a w dalszej kolejności liczba punktów uzyskana w II etapie Olimpiady.

Przepisy szczegółowe

 1. W przypadku zgłoszenia się do udziału w Olimpiadzie ucznia niepełnosprawnego, odpowiedni Komitet Okręgowy, a w przypadku etapu centralnego – Komitet Główny, ma obowiązek zapewnić takiemu uczniowi wszelkie warunki niezbędne do udziału w eliminacjach, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 2. Niestawienie się uczestnika do zawodów okręgowych bądź centralnych w określonym czasie i miejscu powoduje skreślenie go z dalszej rywalizacji.
 3. Na każdym etapie zawodów, w przypadku stwierdzenia przez komisję niesamodzielności pracy (np. korzystanie z niedozwolonych urządzeń, plagiat) uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, czyli wykluczony z dalszego udziału w zawodach, a z zaistniałej sytuacji sporządza się notatkę.

§ 6
Tryb odwoławczy

 1. Uczestnicy I etapu Olimpiady mają prawo wglądu do ocenionych prac oraz prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Okręgowego jest ostateczna. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie.
 2. Uczestnicy II etapu mają prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie.
 3. Uczestnikowi II etapu przysługuje prawo odwołania od decyzji Przewodniczącego Komitetu Okręgowego, jeśli uzna, że podczas przeprowadzania eliminacji okręgowych naruszone zostały zasady ich przeprowadzania. W takim przypadku odwołanie składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu okręgowego. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie. Decyzja Przewodniczącego Komitetu Głównego jest ostateczna.
 4. Uczestnicy pierwszej części etapu centralnego mają prawo do odwołania się od oceny do Przewodniczącego Komitetu Głównego. Odwołanie należy złożyć pisemnie w dniu ogłoszenia wyników w czasie i miejscu wskazanym w harmonogramie przeprowadzania etapu centralnego w danym roku. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w dniu jego wpływu, tj. przed rozpoczęciem części ustnej. O decyzji uczestnik zostaje poinformowany na piśmie.

 

ROZDZIAŁ III: UPRAWNIENIA I NAGRODY

§ 7
Uprawnienia i nagrody

 1. Każdy Komitet Okręgowy może przyznać dowolnej liczbie uczestników eliminacji okręgowych ustanowione przez siebie nagrody (z wyjątkiem indeksów uprawniających do podjęcia studiów).
 2. Tytuł laureata Olimpiady otrzymuje 36 uczestników, którzy uzyskają najlepsze wyniki. Laureaci, którzy w roku szkolnym, w którym uzyskali ten tytuł i są uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie z określonymi na tych uczelniach zasadami, do nagród rzeczowych oraz innych. Laureaci mają prawo wyboru uczelni według listy rankingowej: laureat 1-go miejsca ma prawo do studiowania w dowolnie wybranej uczelni, kolejni laureaci zaś w uczelniach, które nie zostały wybrane przez laureatów z wyższą lokatą. Listę ogłasza się po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. W określonym w harmonogramie terminie laureaci zobowiązani są dokonać wyboru uczelni i poinformować o swej decyzji Komitet Główny. Laureaci dokonują wyboru uczelni po ostatecznym ogłoszeniu listy laureatów. Laureaci, którzy w roku uzyskania tytułu nie są uczniami klas maturalnych mają prawo jedynie do nagród rzeczowych i innych.
 3. Tytuł finalisty Olimpiady otrzymuje 36 uczestników, którzy zajęli pozycje od 37 do 72 na liście rankingowej.
 4. Każda z uczelni wymienionych w 2 ust. 13, a także uczelnie określone w § 1 ust. 1 jako współorganizatorzy deklarują przyjęcie w każdym roku 2 laureatów Olimpiady na studia stacjonarne I stopnia, które będą nagrodami dla laureatów Olimpiady. Lista uczelni i kierunków studiów, ze względu na coroczne zmiany w ofercie uczelni, podawana będzie każdego roku na stronie internetowej Olimpiady.
 5. Oprócz nagród w postaci indeksów na wyższe uczelnie Organizator Olimpiady zapewnia dla laureatów nagrody rzeczowe. W zależności od pozyskanych w danym roku sponsorów lista nagród będzie podawana przy każdej edycji Olimpiady.
 6. Uzyskanie tytułu laureata Olimpiady potwierdza dyplom oraz zaświadczenie wydane przez Organizatora zgodnie z obowiązującym wzorem.
 7. Wszystkie uczelnie współorganizujące Olimpiadę zastrzegają sobie prawo do wstrzymania lub zawieszenia naboru na kierunki studiów, o których mowa w ust. 4. W takim przypadku laureatom, którzy zadeklarowali ich podjęcie, nie przysługują uprawnienia określone w niniejszym regulaminie.
 8. Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie przez laureata Olimpiady wszystkich warunków formalnych określonych w zasadach naboru na studia w wybranej uczelni oraz wszystkich procedur rekrutacyjnych na studia, w tym w szczególności dokonanie rejestracji w systemie IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie w terminie obowiązującym kandydatów z danym rodzajem matury do jednostki administracyjnej prowadzącej rekrutację zaświadczenia wydanego przez Organizatora Olimpiady, potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

 

ROZDZIAŁ IV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców na każdym z etapów, z podaniem ich imienia i nazwiska.
 2. Administratorem Danych osobowe jest, Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, a następnie przez okres 5 lat.
 4. Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie oraz wzięcie w niej udziału oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 5. W czasie trwania pandemii, tj. w sytuacji, gdy niemożliwe będzie przeprowadzenie zawodów zgodnie z niniejszym Regulaminem, dopuszcza się możliwość zorganizowania poszczególnych etapów w formie testu przeprowadzanego w sposób zdalny.